Lãnh đạo cấp phòng

Tuyển sinh lớp chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021

Nhằm cập nhật và trang bị các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, dựa trên nhu cầu đăng ký cử cán bộ tham gia học tập của đơn vị, Edulife mở các lớp đào tạo chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng, với các nội dung sau đây:

Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là gì?

Lãnh đạo cấp phòng là những cán bộ, công chức có trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc, có năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có trách nhiệm trong công tác được cơ quan bổ nhiệm giữ vị trí lãnh đạo quản lý cấp phòng ban.

Học chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng để làm gì?

 • Chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng là điều kiện cần để xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cấp phòng;
 • Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý;
 • Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng;
 • Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Ai cần học chứng chỉ quản lý cấp phòng?

 • Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;
 • Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng
Chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết mục tiêu và chương trình đào tạo cụ thể trong đề án bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng như sau:

Mục tiêu đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Mục tiêu chung

Trang bị, cập nhật kiến thức và các kỹ năng cơ bản về lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác để góp phần nâng cao năng lực, thực thi chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng trong tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu cụ thể

 • Trang bị và cập nhật cho công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng những kiến thức chung về lãnh đạo, quản lý.
 • Bồi dưỡng và rèn luyện những kỹ năng lãnh đạo, quản lý thiết yếu gắn với chức danh, yêu cầu vị trí việc làm của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.
 • Góp phần xây dựng hành vi và thái độ làm việc phù hợp của công chức, viên chức lãnh đạo cấp phòng.

Chương trình đào tạo bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng

Chương trình gồm 9 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo và viết tiểu luận cuối khóa, bao gồm 3 phần:

 • Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng, gồm 9 chuyên đề giảng dạy;
 • Phần II: Báo cáo kinh nghiệm thực tế, lựa chọn 3 trong 5 đề tài cho trước;
 • Phần III: Khai giảng, bế giảng, khảo sát chương trình và viết tiểu luận.

Thời gian của toàn bộ chương trình là 160 tiết, trong đó:

STT Hoạt động Số tiết
1. Lý thuyết 40
2. Thảo luận, thực hành 68
3. Chuyên đề báo cáo 24
4. Ôn tập, kiểm tra (01 lần) 8
5. Hướng dẫn viết tiểu luận 4
6. Viết tiểu luận 12
7. Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy 1
8. Khai giảng, bế giảng, trao chứng chỉ 3
Tổng số  160

Cấu trúc chương trình lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ

➤ Phần I: Kiến thức và kỹ năng của lãnh đạo cấp phòng

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết
Tổng Lý thuyết Thảo luận, thực hành
1. Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng 12 4 8
2. Kỹ năng lập kế hoạch 12 4 8
3. Kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch 16 8 8
4. Kỹ năng quản lý và phát triển nhân sự 12 4 8
5. Kỹ năng áp dụng pháp luật 8 4 4
6. Kỹ năng ra quyết định 12 4 8
7. Kỹ năng tham mưu 12 4 8
8. Kỹ năng tổ chức, điều hành hội họp và tổ chức sự kiện 12 4 8
9. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử và quan hệ truyền thông 12 4 8
Ôn tập 4
Kiểm tra 4
Tổng 116 40 68

➤ Phần II: BÁO CÁO KINH NGHIỆM THỰC TẾ

STT Chuyên đề, hoạt động Số tiết

 

10. Chuyên đề báo cáo 1

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8
11. Chuyên đề báo cáo 2

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8
12. Chuyên đề báo cáo 3

(lựa chọn trong 05 chuyên đề dưới đây):

8
Danh mục các chuyên đề lựa chọn:
1. Kinh nghiệm về lãnh đạo, quản lý của cấp phòng ở trung ương, địa phương và trên thế giới
2. Cải cách hành chính và các vấn đề đặt ra đối với lãnh đạo cấp phòng
3. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0
4. Lãnh đạo cấp phòng và vấn đề đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
5. Lãnh đạo cấp phòng trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa cung ứng dịch vụ công
Tổng 24

➤ Phần III : KHAI GIẢNG, BẾ GIẢNG, KHẢO SÁT VÀ VIẾT TIỂU LUẬN 

Stt Hoạt động Số tiết
1. Khai giảng 1
2. Khảo sát, đánh giá chất lượng chương trình, tổ chức giảng dạy 1
3. Hướng dẫn viết tiểu luận 4
4. Viết tiểu luận 12
5. Bế giảng, trao chứng chỉ 2
Tổng số 20

Các đề án lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng

Một số đề tài tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng để các bạn tham khảo:

 • Tiểu luận tình huống lãnh đạo quản lý cấp phòng về giải quyết những vấn đề trong giáo dục.
 • Bài tiểu luận tình huống lớp lãnh đạo quản lý cấp phòng về hải quan
 • Tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng giải quyết các vấn đề trong bệnh viện
 • Tiểu luận về bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng về mảng văn hóa
 • Tiểu luận kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp phòng về đất đai
 • Tiểu luận bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng vi phạm hành chính tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
 • Bài kiểm tra lớp lãnh đạo cấp phòng về hụt thu trong quá trình chấp hành dự toán ngân sách nhà nước.
 • Bài tiểu luận lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng về bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa tại…
 • Tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng xử lý việc xây dựng trái phép và lấn chiếm đất công tại thị xã…
 • Tiểu luận tình huống quản lý lãnh đạo cấp phòng về vi phạm hành chính đối hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
chứng chỉ quản lý cấp phòng
Tuyển sinh khóa luyện thi chứng chỉ lãnh đạo cấp phòng

Thông báo lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng tại Hà Nội

1. Đối tượng 

 • Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương
 • Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

2. Văn bằng chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Nội Vụ (Chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những căn cứ khi xem xét điều kiện bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý)

3. Hồ sơ nhập học:

 • Đơn đăng ký và Phiếu khai thông tin (theo mẫu được phát miễn phí khi nhập học)
 • Bằng tốt nghiệp cao nhất. (Photo công chứng)
 • 03 ảnh 3x4cm (chụp không quá 6 tháng).
 • 01 CMND photo.
 • Quyết định tuyển dụng công chức hoặc hợp đồng lao động (còn thời hạn) hoăc Quyết định lương hoặc QĐ Bổ nhiệm  (Photo).

4. Giảng viên: Giảng viên Trường Học viện quản lý giáo dục và giảng viên Học Viện Hành Chính Quốc Gia, Trường Đại học văn hóa và du lịch trực tiếp giảng dạy…

5. Lịch học: Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 2021 có lịch học linh hoạt, học trực tuyến. Học viên có thể học vào các ngày trong tuần hoặc các ngày cuối tuần.

Hy vọng thông qua bài viết này các bạn cũng đã cung cấp được đến cho các bạn thông tin cơ bản về người lãnh đạo, quản lý cấp phòng, góp phần để các bạn có cái nhìn rõ hơn về vị trí của một người lãnh đạo, quản lý cấp phòng là như thế nào.

Mọi chi tiết liên hệ: Văn phòng tuyển sinh Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167, Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096.999.8170

Website: Trangtuyensinh.vn

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật.

Bài viết liên quan

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng ký thi
vui lòng liên hệ :

Hotline: 0989.827.830 ( Ms Định)
Đ/C: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0989 827 830

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: