Tiếng anh A1 A2

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh A2 thi công chức download PDF

Đề thi trắc nghiệm tiếng Anh A2 là bộ đề dành cho trình độ sơ cấp, thường được dùng trong các kỳ thi công chức, viên chức. Bài viết dưới đây của Trang Tuyển Sinh sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về các dạng bài trong đề trắc nghiệm tiếng Anh A2 thi công chức để có được sự chuẩn bị tốt nhất. 

Các dạng đề thi trắc nghiệm tiếng Anh trình độ A2

Đề thi công chức tiếng Anh có cấu trúc khá ngắn gọn, gồm 4 phần thi liên quan đến ngữ pháp và đọc hiểu, không có các phần thi Nghe và Nói. Cụ thể như sau:

Phần thiNội dung chính
Ngữ phápChọn từ đúng trong 4 phương án để hoàn thành câu 
Điền từĐiền phương án cho trước để hoàn thành đoạn văn đọc hiểu
Sắp xếp câuThí sinh sắp xếp lại vị trí các từ cho sẵn để tạo thành câu có nghĩa.
Đọc hiểuThí sinh đọc một đoạn thông tin cho sẵn và dựa vào nội dung đoạn văn cung cấp để hoàn thành các câu hỏi trắc nghiệm.

Dạng 1: Điền vào chỗ trống

Trong một câu cho sẵn bạn sẽ phải tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Từ cần điền có thể danh từ, tính từ… Thí sinh cần phải xác định được loại từ cần điền và ngữ nghĩa của nó để lựa chọn từ thích hợp. Ví dụ dạng bài Điền từ vào chỗ trống một đoạn văn cho trước:

Technology has ___________ (1) a significant impact on our lives. It has transformed the way we communicate, work, and even entertain ourselves. The ___________ (2) advancements in digital technology have made it easier for people to connect with each other, no matter where they are in the world. Social media platforms have ___________ (3) us to stay in touch with friends and family, share moments of our lives, and express our opinions.

In addition to communication, technology has also ___________ (4) the way we work. The introduction of automation and artificial intelligence has ___________ (5) many routine tasks, allowing workers to focus on more complex and creative aspects of their jobs. Moreover, technology has opened up new career opportunities, particularly in the field of information technology.

Furthermore, technology has revolutionized the entertainment industry. Streaming services have ___________ (6) the way we consume media, allowing us to watch our favorite movies and TV shows anytime and anywhere. Online gaming has also become a popular form of entertainment, with millions of people ___________ (7) in virtual worlds and competing with players from around the globe.

In conclusion, technology has ___________ (8) our lives in various ways. It has improved communication, transformed work processes, and revolutionized entertainment. As technology continues to advance, it is important for us to embrace its potential and adapt to the changing landscape.

Đáp án: 

1.had

2.rapid

3.enabled

4.changed

5.automated

6.transformed

7.engaging

8.impacted

Dạng 2: Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

Đề bài cho những từ đơn được sắp xếp không theo thứ tự, nhiệm vụ của thí sinh là sắp xếp chúng thành câu đúng ngữ pháp và có nghĩa. Ví dụ dạng bài Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

Từ cho trước:

 • He / is / a / teacher / an / English.
 • Tomorrow / going / we / to / are / the / beach.
 • In / they / the / evening / movies / like / watching.
 • To / wants / she / become / a / doctor.
 • Played / they / happily / the / dogs / with.

Các câu được sắp xếp từ các từ cho trước:

 • He is an English teacher.
 • Tomorrow we are going to the beach.
 • They like watching movies in the evening.
 • She wants to become a doctor.
 • They played happily with the dogs.

Dạng 3: Tìm đáp án đúng bài đọc hiểu

Dạng trắc nghiệm này sẽ yêu cầu thí sinh trả lời câu hỏi bằng cách lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời cho trước. Ví dụ dạng bài Đọc hiểu:

Đoạn văn:

Mary is a dedicated runner. She wakes up early every morning and goes for a run. Running is not just a hobby for her; it is a way of life. Mary enjoys the feeling of freedom and accomplishment that running brings.

She often participates in marathons and races. Last month, she ran her first half-marathon and finished in an impressive time. Mary’s dedication and perseverance have helped her achieve her running goals.

In addition to the physical benefits, running has also had a positive impact on Mary’s mental well-being. It helps her reduce stress and clear her mind. Running allows her to focus on the present moment and leave behind any worries or anxieties.

Mary’s love for running has inspired her friends and family to take up the sport. They have joined her in races and training sessions, creating a supportive and encouraging running community.

Overall, running has become an integral part of Mary’s life. It has brought her joy, improved her fitness, and fostered meaningful connections with others.”

Câu hỏi:

 • What is Mary’s attitude towards running?
 • What achievement did Mary have last month?
 • How does running benefit Mary’s mental well-being?
 • How has Mary influenced her friends and family?
 • What impact has running had on Mary’s life? 
trắc nghiệm tiếng anh a2
Các dạng đề thi trắc nghiệm tiếng Anh A2 thi công chức

Hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh A2

Dưới đây là phần hướng dẫn chi tiết cách làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh A2 theo từng dạng:

Cách làm dạng 1: Điền vào chỗ trống. 

Dạng đề thi trắc nghiệm dạng chọn từ/cụm từ điền vào chỗ trống bao gồm cả phần kỹ năng viết, trắc nghiệm từ vựng, trắc nghiệm ngữ pháp và trắc nghiệm chức năng giao tiếp. Ở dạng bài này các bạn thí sinh cũng cần lưu ý và tiếng hành theo các bước như sau: 

 • Bước 1: Các bạn hãy đọc cả câu để nắm rõ: ngữ nghĩa, thì, cấu trúc và các loại câu. 
 • Bước 2: Phân tích chỗ trống cần điền. Các bạn thí sinh đọc không chỉ câu có chứa chỗ trống cần điền, mà cả câu trước và sau nó để nắm rõ ý và xác định từ cần điền đóng vai trò là gì. 
 • Bước 3: Bước tiếp theo hãy đọc kỹ cả 4 đáp án đã cho và chọn đáp án đúng. Hãy phân tích phân tích đáp án cho sẵn, loại đáp án sai, tìm đáp án đúng để chọn. 
 • Bước 4: Ở bước này thí sinh hãy kiểm tra lại từ đầu đến cuối, tìm sai sót và sửa nếu có. 

Cách làm dạng 2: Sắp xếp từ thành câu có nghĩa

Để sắp xếp các từ cho trước thành câu đúng, bạn có thể tuân theo các bước sau đây:

 • Đọc kỹ yêu cầu: Đọc đề bài và hiểu rõ yêu cầu của nó. Xác định loại câu mà bạn cần tạo ra, chẳng hạn như câu hỏi, câu khẳng định, câu phủ định hay câu mệnh lệnh.
 • Xác định trật tự câu: Đọc các từ cho trước và xác định trật tự mà chúng cần được sắp xếp. Lưu ý đến vị trí của chủ ngữ, động từ và các thành phần ngữ pháp khác trong câu.
 • Xem xét ngữ pháp: Xác định các quy tắc ngữ pháp áp dụng cho loại câu bạn đang tạo ra. Điều này bao gồm việc kiểm tra các thì, cấu trúc câu, đại từ, từ nối và giới từ cần sử dụng.
 • Sắp xếp các từ theo trật tự ngữ pháp: Dựa trên ngữ pháp đã học, sắp xếp các từ cho trước vào trật tự ngữ pháp chính xác. Đặt từ đúng vị trí và sử dụng các từ nối, dấu câu phù hợp.
 • Kiểm tra lại ngữ pháp và ý nghĩa: Đọc lại câu mà bạn đã tạo ra và kiểm tra ngữ pháp và ý nghĩa của nó. Chắc chắn rằng câu đã sử dụng đúng ngữ pháp và truyền đạt ý nghĩa chính xác.
 • Kiểm tra lại cú pháp và từ vựng: Xem xét lại cú pháp và từ vựng của câu. Đảm bảo rằng các từ và cụm từ được sử dụng chính xác và phù hợp với ngữ cảnh.
 • Đọc lại và sửa lỗi: Đọc lại câu đã tạo ra và xem xét xem có lỗi ngữ pháp, cú pháp hoặc từ vựng nào cần được sửa chữa. Sửa lỗi để đảm bảo câu hoàn chỉnh và chính xác.

Cách làm dạng 3: Đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi

Để làm bài đọc hiểu tiếng Anh và trả lời câu hỏi, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 • Đọc đề bài và câu hỏi: Đọc đề bài và câu hỏi một cách kỹ lưỡng để hiểu rõ yêu cầu và tìm hiểu về nội dung chung của bài đọc.
 • Đọc đoạn văn: Đọc đoạn văn một cách toàn diện và cố gắng hiểu ý chính của nó. Đừng quá tập trung vào từng từ hay câu, mà hãy tìm hiểu ý nghĩa tổng quan của bài.
 • Tìm thông tin: Đọc đoạn văn một lần nữa và tìm các thông tin cụ thể liên quan đến câu hỏi. Đánh dấu các đoạn văn, câu hoặc từ khóa quan trọng để sử dụng khi trả lời câu hỏi.
 • Phân tích câu hỏi: Đọc câu hỏi một cách kỹ lưỡng và phân tích nó để hiểu rõ yêu cầu. Xác định loại câu hỏi, chẳng hạn như điền từ vào chỗ trống, chọn phương án đúng, tìm ý chính hay tìm thông tin chi tiết.
 • Quay lại đoạn văn: Quay lại đoạn văn và tìm những đoạn văn, câu hoặc từ có liên quan đến câu hỏi. Đọc chúng một cách kỹ lưỡng để tìm câu trả lời chính xác.
 • Trả lời câu hỏi: Dựa trên thông tin đã tìm được trong đoạn văn, trả lời câu hỏi một cách chính xác và ngắn gọn. Sử dụng các từ ngữ và cấu trúc câu của riêng bạn để trả lời câu hỏi.
 • Kiểm tra lại và sửa lỗi: Đọc lại câu trả lời của bạn và kiểm tra lỗi ngữ pháp, cú pháp hay chính tả. Sửa lỗi nếu cần thiết để đảm bảo rằng câu trả lời là chính xác và hiệu quả.
trắc nghiệm tiếng anh a2
Hướng dẫn cách làm đề thi trắc nghiệm tiếng Anh A2

Download tài liệu trắc nghiệm tiếng Anh A2 thi công chức

Các bạn có thể tham khảo thêm một số đề trắc nghiệm tiếng Anh A2: 

Hy vọng với những đề thi trắc nghiệm tiếng Anh A2 công chức trên đây sẽ mang đến cho các bạn thí sinh nguồn tài liệu ôn thi hiệu quả. Chúc các bạn biết cách làm bài, có phương pháp ôn thi để đạt được những kết quả cao nhất. 

Tham khảo thêm thông tin về lớp học ôn thi A2, B1, B2 Tiếng Anh cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

 • Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM

Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545

Để lại bình luận của bạn

Thông tin liên hệ sẽ được giữ bí mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn