Chứng chỉ Tiếng AnhChứng chỉ B2

Các chủ đề viết bài luận tiếng Anh B2 kèm dàn ý và bài mẫu chi tiết

Các chủ đề viết bài luận tiếng Anh B2 thường gặp trong bài thi tiếng Anh Vstep, CEFR thuộc những chủ đề nào? Tham khảo các bài luận tiếng Anh B2 mẫu ở đâu? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây!

Các chủ đề viết bài luận tiếng Anh B2

Dưới đây là các chủ đề thi viết tiếng Anh B2 Vstep thí sinh có thể tham khảo:

 1. Giáo dục:
 • The importance of lifelong learning.
 • The advantages and disadvantages of online education.
 • The role of technology in the classroom.
 • The benefits of studying abroad.
 • The impact of standardized testing on students.
 1. Môi trường và bảo vệ môi trường:
 • The consequences of climate change.
 • Sustainable living and its benefits.
 • The importance of recycling and reducing waste.
 • Renewable energy sources and their potential.
 • Protecting endangered species and biodiversity.
 1. Kỹ thuật số và công nghệ:
 • The impact of social media on society.
 • The advantages and disadvantages of artificial intelligence.
 • Privacy in the digital age.
 • The role of technology in healthcare.
 • The future of transportation: self-driving cars, electric vehicles, etc.
 1. Sức khỏe và thể dục:
 • The benefits of regular exercise.
 • The importance of a balanced diet.
 • Mental health awareness and its significance.
 • The effects of stress and ways to manage it.
 • The role of sports in promoting a healthy lifestyle.
 1. Văn hóa và nghệ thuật:
 • The influence of mass media on popular culture.
 • The impact of globalization on traditional cultures.
 • The significance of museums and art galleries.
 • The power of storytelling through literature and films.
 • Cultural diversity and its importance in society.
 1. Kinh tế và công việc:
 • The advantages and disadvantages of remote work.
 • Entrepreneurship and its role in economic growth.
 • Income inequality and its consequences.
 • The impact of automation on the job market.
 • The importance of financial literacy.
 1. Gia đình và xã hội:
 • The changing roles of men and women in society.
 • The benefits of a close-knit family.
 • The challenges of modern parenting.
 • The impact of social media on relationships.
 • The importance of community involvement.
 1. Du lịch và khám phá:
 • The benefits of traveling and experiencing different cultures.
 • The impact of tourism on local communities.
 • Ecotourism and its significance.
 • The importance of preserving historical landmarks.
 • The rise of sustainable tourism.
các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2
Tổng hợp các chủ đề viết bài luận tiếng Anh B2

Xem thêm

Một số dạng bài luận tiếng Anh B2 thường gặp: 

 • Argumentative Essay (Bài luận tranh luận): Bài viết này yêu cầu bạn đưa ra quan điểm riêng và chứng minh lập luận của mình bằng bằng chứng và ví dụ. Bạn phải phân tích các quan điểm khác nhau và đưa ra lý do và bằng chứng để ủng hộ quan điểm của mình.
 • Problem-Solution Essay (Bài luận về vấn đề và giải pháp): Bài viết này yêu cầu bạn đề cập đến một vấn đề cụ thể và đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Bạn cần phân tích nguyên nhân, hậu quả và đưa ra các phương pháp giải quyết hiệu quả.
 • Opinion Essay (Bài luận ý kiến): Bài viết này yêu cầu bạn thể hiện ý kiến cá nhân về một vấn đề cụ thể và đưa ra lập luận để ủng hộ ý kiến của mình. Bạn cần đưa ra các lập luận và ví dụ cụ thể để minh chứng quan điểm của mình.
 • Advantages and Disadvantages Essay (Bài luận về ưu điểm và nhược điểm): Bài viết này yêu cầu bạn xem xét và đánh giá ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề, một ý tưởng hoặc một công nghệ cụ thể. Bạn cần trình bày các lập luận về cả hai mặt tích cực và tiêu cực của chủ đề đó.
 • Descriptive Essay (Bài luận miêu tả): Bài viết này yêu cầu bạn mô tả một đối tượng, một sự kiện hoặc một nơi cụ thể. Bạn cần sử dụng ngôn ngữ mô tả sinh động và chi tiết để thể hiện ý tưởng và tạo hình ảnh cho độc giả.
 • Compare and Contrast Essay (Bài luận so sánh và tương phản): Bài viết này yêu cầu bạn so sánh và tương phản hai đối tượng, ý tưởng hoặc sự kiện khác nhau. Bạn cần nêu ra các điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng và đưa ra lập luận về sự tương phản hoặc sự tương đồng đó.

Hướng dẫn cách viết bài luận tiếng Anh B2

Bài viết luận tiếng Anh B2 là phần thi thứ 2 trong bài thi tiếng Anh Vstep. Phần thi này yêu cầu thí sinh viết một bài luận dài khoảng 250 từ về một chủ đề cho sẵn. Cũng giống như bài viết thư, bài viết luận tiếng Anh B2 cũng được chấm trên 4 tiêu chí lớn là hoàn thiện yêu cầu đề bài, tổ chức bài viết, vốn từ vựng và ngữ pháp.

Để đạt điểm cao trong bài thi viết luận, bạn cần chú ý những điểm sau:

 • Bài viết luận đảm bảo đủ độ dài (tối thiểu 250 từ).
 • Hiểu rõ yêu cầu của đề bài: Đọc đề bài một cách kỹ lưỡng và hiểu rõ yêu cầu. Xác định loại bài viết (argumentative, descriptive, compare/contrast, etc.) và xác định được quan điểm của bạn.
 • Xây dựng một lời mở đầu hấp dẫn: Bắt đầu bài viết của bạn bằng một lời mở đầu có sức thu hút để gây được sự chú ý của độc giả. Có thể sử dụng một câu châm ngôn, một câu hỏi thú vị, hoặc một tình huống thực tế để tạo sự liên kết với đề bài.
 • Trình bày các ý chính rõ ràng và có tổ chức: Sắp xếp các ý chính một cách rõ ràng và có cấu trúc. Mỗi đoạn văn nên tập trung vào một ý chính và được hỗ trợ bằng các ví dụ, lập luận và thông tin thích hợp. Sử dụng các từ nối và cấu trúc câu phức tạp để tăng tính logic và sự liên kết giữa các ý.
 • Sử dụng ví dụ và chi tiết cụ thể: Để làm cho bài viết của bạn thuyết phục và hấp dẫn, sử dụng các ví dụ và chi tiết cụ thể để minh họa ý kiến của bạn. Điều này giúp độc giả hiểu rõ hơn và cung cấp một cơ sở thực tế để ủng hộ quan điểm của bạn.
 • Phát triển lập luận và đưa ra luận điểm: Đưa ra lập luận mạnh mẽ và thuyết phục để ủng hộ quan điểm của bạn. Đặt một luận điểm rõ ràng và sử dụng các lý lẽ logic và bằng chứng để chứng minh quan điểm đó. Tránh sự mập mờ và lơ đễnh trong việc trình bày quan điểm của bạn.
 • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp và đa dạng: Sử dụng ngôn ngữ phong phú và chính xác để truyền đạt ý kiến và lập luận của bạn. Sử dụng từ vựng và cấu trúc câu đa dạng, tránh lặp lại quá nhiều từ. 
các chủ đề viết bài luận tiếng anh B2
Hướng dẫn cách làm các chủ đề viết bài luận tiếng Anh B2

Các bài luận tiếng Anh B2 kèm gợi ý

TASK 2 – Đề 1

Write an essay discussing the importance of lifelong learning. In your essay, consider the benefits of continuous learning throughout one’s life and provide examples to support your arguments.

Lifelong learning is a fundamental aspect of personal and professional growth that should be embraced by individuals in all stages of life. In today’s ever-changing world, where knowledge and skills quickly become outdated, the value of continuous learning cannot be underestimated. Lifelong learning not only expands our knowledge base but also enhances our adaptability, creativity, and overall well-being.

One of the key benefits of lifelong learning is personal growth. Through continuous learning, individuals can explore new interests, discover hidden talents, and broaden their perspectives. Whether it’s learning a new language, acquiring a musical instrument, or studying a subject of personal interest, lifelong learning provides us with opportunities for self-discovery and self-improvement. It keeps our minds active and engaged, enabling us to remain intellectually curious throughout our lives.

Furthermore, lifelong learning is essential for professional development. In today’s competitive job market, possessing up-to-date skills and knowledge is crucial for career success. Industries are evolving at a rapid pace, and those who embrace lifelong learning have a distinct advantage. Continuous learning allows individuals to stay abreast of emerging trends, acquire new technological skills, and adapt to changing work environments. It enhances employability, opens doors to new career opportunities, and enables individuals to remain valuable contributors in their respective fields.

Lifelong learning also fosters adaptability. In a world characterized by constant change, those who are willing to learn and adapt thrive. By actively seeking new knowledge and skills, individuals become more flexible and better equipped to face challenges. Lifelong learners develop problem-solving abilities, critical thinking skills, and the capacity to embrace change. They are more resilient, able to navigate uncertain circumstances, and find innovative solutions to complex problems.

Despite the many benefits of lifelong learning, some may argue that time constraints or financial limitations hinder its pursuit. However, with the advent of online learning platforms, free educational resources, and flexible study options, there are ample opportunities for individuals to engage in lifelong learning. Moreover, organizations and governments should prioritize and invest in providing accessible and affordable lifelong learning programs to support individuals in their pursuit of knowledge and skills.

In conclusion, lifelong learning is of paramount importance in today’s dynamic world. It empowers individuals to continually grow, adapt, and thrive in both personal and professional domains. By embracing lifelong learning, we can enrich our lives, enhance our careers, and contribute to a society that values knowledge and self-improvement. Therefore, let us recognize the value of lifelong learning and commit ourselves to a lifelong journey of discovery and growth.

TASK 2 – Đề 2

Write an essay discussing the influence of mass media on popular culture. In your essay, examine the role that mass media plays in shaping cultural trends, values, and behaviors. Provide examples to support your arguments.

Mass media has a profound influence on shaping popular culture, as it plays a pivotal role in defining cultural trends, values, and behaviors. Through various mediums such as television, movies, music, social media, and advertising, mass media has the power to shape the collective consciousness of societies and mold the way people think, act, and perceive the world around them.

Television, for instance, has been a dominant force in shaping popular culture for decades. It introduces new ideas, narratives, and characters that capture the public’s attention and resonate with their experiences. TV shows like “Friends” and “Game of Thrones” have not only become cultural phenomena but have also influenced fashion trends, slang, and even societal norms. Moreover, news programs and documentaries shape public opinion and raise awareness about critical issues, thereby driving societal changes.

Movies, too, hold significant influence over popular culture. They serve as a reflection of society while simultaneously shaping it. Blockbuster films often set the tone for fashion, inspire fan communities, and contribute to the overall cultural conversation. For example, the Marvel Cinematic Universe has become a global phenomenon, impacting not only the film industry but also shaping the perception of superheroes and the concept of interconnected storytelling.

Music is another powerful medium that shapes cultural trends and behaviors. Popular songs have the ability to ignite dance crazes, introduce new genres, and reflect societal values and emotions. Artists like Beyoncé and Kendrick Lamar use their music as a platform to address social and political issues, influencing discussions on race, gender, and identity.

In the digital age, social media has emerged as a significant force in shaping popular culture. Platforms like Instagram, TikTok, and YouTube have become influential channels for content creation, trendsetting, and self-expression. Influencers and celebrities amass large followings, shaping consumer behaviors and promoting certain lifestyles and products.

While mass media has undeniably contributed to cultural enrichment and creativity, it is important to recognize its potential negative effects as well. It can perpetuate stereotypes, reinforce unrealistic beauty standards, and promote consumerism. Advertisements often create a desire for material possessions, leading to an excessive focus on materialism rather than true fulfillment.

In conclusion, mass media exerts a powerful influence on popular culture. Through television, movies, music, social media, and advertising, it shapes cultural trends, values, and behaviors. While it can promote diversity, creativity, and social awareness, it also carries the responsibility of avoiding harmful stereotypes and fostering ethical practices. As consumers, it is essential to critically analyze and engage with mass media to ensure a balanced and mindful approach to popular culture.

Tham khảo thêm thông tin về lớp học ôn thi B1, B2 Tiếng Anh cấp tốc cam kết đầu ra theo địa chỉ:

Trang Tuyển Sinh

 • Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 352 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 • Hotline: 096.999.8170 – 0989.880.545
 • Website: trangtuyensinh.vn
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn