Chuyên viên

Chuyên viên cao cấp là gì? Bậc lương chuyên viên cao cấp

Chuyên viên cao cấp là gì? Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi chuyên viên cao cấp như thế nào? Bài viết này hãy cùng Edulife tìm hiểu thông tin chi tiết về chuyên viên cao cấp nhé!

Chuyên viên cao cấp là gì?

Chuyên viên là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực hành chính Việt Nam. Nhằm thể hiện chức năng nhiệm vụ lẫn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cá nhân.

Chuyên viên cao cấp tiếng Anh là gì?

Chuyên viên cao cấp tiếng Anh có nghĩa là Senior Official. Được hiểu là công chức có chuyên môn nghiệp vụ cao nhất của một ngành nghề, lĩnh vực cụ thể trong hệ thống quản lý nhà nước. Có thể là thanh tra cao cấp, kiểm toán viên cao cấp, kế toán viên cao cấp…

Để trở thành chuyên viên cao cấp thì các bạn cần trải qua những kỳ thi nâng ngạch. Đồng nghĩa với việc bạn phải từ một nhân viên bình thường trải qua các kỳ thi, các khóa bồi dưỡng thi nâng ngạch để trở thành chuyên viên cao cấp.

ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương
Nâng ngạch chuyên viên cao cấp

>>> Xem thêm: Ngạch cán sự là gì?

Mã ngạch chuyên viên cao cấp

Mỗi cấp bậc có những mã ngạch khác nhau. Sau đây là bảng quy định mã ngạch chuyên viên chính và tương đương.

STTNgạchMã ngạchMô tả
1Chuyên viên cao cấp01.001Chuyên ngành hành chính
2Thanh tra viên cao cấp04.023Ngành thanh tra
3Kế toán viên cao cấp06.029Ngành kế toán
4Kiểm tra viên cao cấp thuế06.036Ngành thuế
5Kiểm tra viên cao cấp hải quan08.049Ngành hải quan
6Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng07.044Ngành ngân hàng
7Kiểm toán viên cao cấp06.041Ngành kiểm toán nhà nước
8Chấp hành viên cao cấp03.299Ngành thi hành án
9Thẩm tra viên cao cấp03.230Ngành thi hành án
10Kiểm soát viên cao cấp thị trường21.187Ngành quản lý thị trường

Tiêu chuẩn bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp

Tiêu chuẩn chuyên viên cao cấpNội dung tiêu chuẩn
 Tiêu chuẩn chung về phẩm chất Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.

 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên.

Tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.

 Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ.

Thái độ lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.

 Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.
 Tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn Nắm vững và am hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; định hướng phát triển, chiến lược, chính sách của ngành, lĩnh vực đang làm việc.
 Nắm vững và am hiểu hệ thống các kiến thức quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức.
 Nắm vững tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý.
 Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án, chương trình gắn với chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
 Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác quản lý nhà nước.
Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể như sau:
Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án chuyên viên cao cấp, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.
Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, dự án Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở l.
Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡngCó bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.
Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính.
Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

>>> Xem thêm: Chuyên viên là gì?

Điều kiện thi chuyên viên cao cấp

Chuyên viên cao cấp cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và các tiêu chuẩn về bằng cấp chứng chỉ. Ngoài ra để dự thi chuyên viên cao cấp quý anh chị cận đáp ứng các điều kiện học chuyên viên cao cấp sau đây:

  • Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm trước. Có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt. Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xét xử kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền.
  • Đang giữ ngạch chuyên viên chính. Có năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo vị trí việc làm tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp.
  • Đáp ứng đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ, đề tài, đề án và các yêu cầu tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên cao cấp được quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 05/2017/TT-BNV.
  • Nếu thuộc các trường hợp được miễn các chứng chỉ ngoại ngữ tin học thì cần có xác nhận của người đứng đầu cơ quan sử dụng nhân sự.
  • Phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ 6 năm trở lên. Trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên chính tối thiểu 1 năm.

Bậc lương chuyên viên cao cấp

Theo Nghị định 204/2224/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với công chức, bảng lương chuyên viên cao cấp gồm 6 bậc tương ứng 6 hệ số lương chuyên viên cao cấp từ bậc 1 đến bậc 6:

Bảng lương chuyên viên cao cấp (Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12 /2004 của Chính phủ). Đơn vị tính: 1.000đồng

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

8.80

9.40

Mức lương thực hiện 01/10/2004

2,552.0

2,726.0

Ghi chú: Áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, y tế, văn hoá – nghệ thuật.

bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp
Chuyên viên cao cấp năm 2021

>>> Xem thêm: Chuyên viên chính là gì?

Chương trình chuyên viên cao cấp

Chương trình chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ quy định. Mỗi đơn vị đào tạo bồi dưỡng đều tuân thủ khung chương trinh chung này nhằm đảm bảo chất lượng chuyên viên cao cấp.

Mục tiêu chuyên viên cao cấp

  • Bổ sung, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước cho công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.
  • Nhằm mục đích phát triển năng lực thực thi công vụ, nhiệm vụ của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Góp phần thực hiện hiệu lực hiệu quả chức năng nhiệm vụ của người chuyên viên cao cấp được giao.
  • Nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương.

Khung đào tạo chuyên viên cao cấp

Tổng thời gian bồi dưỡng là 6 tuần học, thời lượng là 240 tiết trong đó:

STTHoạt độngSố tiết
1Lý thuyết80
2Thảo luận120
3Chuyên đề báo cáo16
4Kiểm tra (2 lần)04
5Đi thực tế08
6Viết đề án08
7Khai giảng, bế giảng và phát chứng chỉ4
Tổng số240

Cấu trúc chương trình

TTCác chuyên đề, hoạt độngThời lượng (tiết)Phân bổ thời lượng (tiết)
Lý thuyếtThảo luận
Phần I: Kiến thức chung884048
1Chuyên đề 1: Tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước080404
2Chuyên đề 2: Xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật080404
3Chuyên đề 3: Quản lý công trong xu thế phát triển080404
4Chuyên đề 4: Quản lý tổ chức và nhân sự hành chính nhà nước trước những thách thức hiện nay080404
5Chuyên đề 5: Quản lý nhà nước về kinh tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế080404
6Chuyên đề 6: Đổi mới quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công080404
7Chuyên đề 7: Đổi mới quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực xã hội080404
8Chuyên đề 8: Quản lý nhà nước về an ninh phi truyền thống080404
9Chuyên đề 9: Chính phủ số080404
10Chuyên đề 10: Văn hóa công vụ và trách nhiệm công vụ080404
11Chuyên đề báo cáo thực tế (Tùy theo lớp học, chọn hai trong các chuyên đề báo cáo tại phụ lục I, hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng, thời gian thực hiện theo lịch học; mỗi chuyên đề 04 tiết).0808
Kiểm tra (lần 1)0202
Phần II: Kỹ năng1284088
12Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích chính sách công120408
13Chuyên đề 2: Kỹ năng xây dựng và quản lý chiến lược khu vực công120408
14Chuyên đề 3: Kỹ năng quản lý xung đột120408
15Chuyên đề 4: Kỹ năng quản lý áp lực công việc và tạo động lực làm việc120408
16Chuyên đề 5: Kỹ năng quản lý sự thay đổi120408
17Chuyên đề 6: Kỹ năng ủy quyền trong thực thi công vụ120408
18Chuyên đề 7: Kỹ năng xây dựng và quản lý dự án, đề án120408
19Chuyên đề 8: Kỹ năng tư duy phân tích và tư duy hệ thống120408
20Chuyên đề 9: Kỹ năng quản lý xã hội trong tình huống khẩn cấp120408
21Chuyên đề 10: Kỹ năng đánh giá hiệu lực, hiệu quả văn bản quy phạm pháp luật120408
22Chuyên đề báo cáo kinh nghiệm (Tùy theo lớp học, chọn hai trong các chuyên đề báo cáo tại phụ lục II, hoặc chủ đề báo cáo khác theo nhu cầu của lớp bồi dưỡng, thời gian thực hiện theo lịch học; thời lượng mỗi chuyên đề là 04 tiết).0808
Kiểm tra (lần 2)0202
Phần III: Nghiên cứu thực tế, viết đề án, khai giảng, bế giảng20
23Nghiên cứu thực tế0808
24Viết đề án0808
25Khai giảng, bế giảng04
Tổng cộng240
thang bảng lương chuyên viên cao cấp
Quy định về thi chuyên viên cao cấp

Tài liệu chuyên viên cao cấp

Nội dung, hình thức thi các môn thi được thực hiện theo quy định tại Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

Đề án thi chuyên viên cao cấp

Download tài liệu bồi dưỡng chuyên viên cao cấp

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp, Tập I: Kiến thức nâng cao, do tác giả TS. Đặng Xuân Hoan (Chủ biên), PGS.TS. Lương Thanh Cường (Đồng chủ biên.

Nội dung cuốn sách này bao gồm 10 chuyên đề kiến thức nâng cao được thiết kế theo cấu trúc “mở”, gắn liền với thực tiễn hoạt động của công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương. Đây chính là nguồn tài liệu hữu ích, trang bị và nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và phát triển năng lực nhiệm vụ.

Sách được bán trên thị trường với giá dao động từ 275.000 đồng/ cuốn. Sách có bản quyền, do đó chúng tôi chưa cập nhật được file tải sách. Các bạn có thể tham khảo sách tại đây

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ, các bạn hiểu rõ hơn về chuyên viên cao cấp là gì? Chúc quý Anh/ Chị học viên lựa chọn cho mình những khóa học ngắn hạn uy tín, để được cấp chứng chỉ chuẩn 100% của Bộ.

Rate this post

Trịnh Huyền Thanh

Là tác giả nổi tiếng của website Trang Tuyển Sinh (Trangtuyensinh.vn), Trịnh Huyền Thanh đã dành 5 năm để nghiên cứu và tích lũy những kiến thức quý giá về Chứng chỉ tiếng Anh . Cô chia sẻ các bài viết giàu thông tin với độc giả của mình và đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực này. Bài viết của cô được đánh giá cao về độ chi tiết và hữu ích, mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và đáng tin cậy.Bên cạnh khả năng viết xuất sắc, Trịnh Huyền Thanh còn được khen ngợi vì cách tiếp cận công việc đầy nhiệt huyết và tận tâm. Cô không ngừng tìm kiếm những kiến thức mới để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật và chính xác nhất. Những đóng góp của cô đã biến Trangtuyensinh.vn thành một nguồn tài nguyên quý giá cho người học tiếng Anh, giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong học tập và thi cử.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn