Chuyên viên chính

Tiêu chuẩn và điều kiện thi chuyên viên chính 2021

Chứng chỉ chuyên viên chính được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đang tăng cao trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển hội nhập quốc tế của đất nước. Chuyên viên chính cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào và hưởng những quyền lợi ra sao? Bài viết này Edulife sẽ đề cập tới điều kiện thi chuyên viên chính theo quy định mới nhất!

Tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính

Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, để được nâng ngạch chuyên viên chính, cán bộ, công chức, viên chức cần đáp ứng những điều kiện để thi chuyên viên chính sau đây:

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
 • Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
điều kiện để thi chuyên viên chính
Điều kiện thi chuyên viên chính 2020

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

 • Phải nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;
 • Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, dự án, chương trình công tác; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành;
 • Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý;
 • Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá;
 • Tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương;
 • Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;

Điểm g được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV:

Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể như sau:

 • Có quyết định cử tham gia ban soạn thảo hoặc tổ biên tập văn bản quy phạm pháp luật nơi công công các và đã được cấp thẩm quyền ban hành.
 • Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo hoặc Tổ giúp việc, Tổ biên tập, Tổ biên soạn đề tài, đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.
 • Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì hoặc tham gia xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, dự án Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện“.
điều kiện tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính
Điều kiện thi chuyên viên chính 2021

Điểm h được sửa đổi bởi được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV:

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng)”.

Quyền lợi của chuyên viên chính là gì?

Chuyên viên chính
Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8
Hệ số lương 4.4 4.75 5.08 5.42 5.76 6.1 6.44 6.78
Mức lương đến 30/6/2019 6,1160 6,6025 7,0612 7,5338 8,0064 8,479 8,9516 9,4242
Mức lương từ 1/7/2019 6,5560 7,0626 7,5692 8,0758 8,5824 9,0890 9,5956 10,1022

Đối với ngạch chuyên viên chính có 08 bậc lương. Bậc 1 với hệ số lương là 4,40 sau đó theo thâm niên công tác sẽ được tăng lương lên các bậc tiếp theo (thông thường 2-3 năm tăng lương một lần). Hệ số lương cao nhất của ngạch chuyên viên chính là 6,44. Tùy năng lực và yêu cầu của đơn vị, chuyên viên chính thức có thể được đề xuất thi lên chuyên viên cấp cao.

Quy định thi chuyên viên chính

Ngày 22/3/2021 Sở Nội vụ có ban hành Công văn 297/SNV-TCCCVC về việc lập danh sách và hồ sơ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2021. Theo đó đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn và hồ sơ đăng ký như sau:

Quy định về thi chuyên viên chính

Công chức hành chính
a) Công chức theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

b) Cán bộ theo quy định của Luật Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện hiện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức vụ, chức danh đảm nhiệm.

c) Các đối tượng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Mục này thuộc diện trong quy hoạch, được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động, luân chuyển về giữ chức vụ, chức danh cán bộ ở cấp xã.
Các đối tượng dự thi nêu trên được gọi chung là công chức và đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

tiêu chuẩn thi nâng ngạch chuyên viên chính
Thi chuyên viên chính cần điều kiện gì

Viên chức hành chính trong đơn vị sự nghiệp công lập

a) Viên chức được tuyển dụng theo quy định của pháp luật.

b) Viên chức làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

c) Đang giữ ngạch chuyên viên (mã số 01.003).

Điều kiện dự thi

Công chức, viên chức dự thi phải đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

 • Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định.
 • Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn.
 • Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch chuyên viên chính.
 • Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu của ngạch chuyên viên chính.
 • Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) gần nhất được xếp lương chuyên viên, tính đến hết thời gian nộp hồ sơ là ngày 12/4/2021.
 • Công chức, viên chức dự thi nâng ngạch, thi thăng hạng chuyên viên chính thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc tương đương đã chủ trì hoặc tham gia xây dựng, thẩm định ít nhất 01 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.
tiêu chuẩn thi chuyên viên chính 2021
Quyết định nâng ngạch chuyên viên chính

Tiêu chuẩn thi chuyên viên chính

Về tiêu chuẩn chuyên viên chính: Công chức, viên chức dự thi chuyên viên chính phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng như sau:
a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

b) Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sĩ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công.

c) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức, viên chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Yêu cầu chung với dự thi nâng ngạch chuyên viên

Theo điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính bao gồm các yêu cầu sau:

 • Đang giữ ngạch cán sự – Hoặc tương đương ít nhất 03 năm;
 • Hoặc giữa ngạch nhân viên – Hoặc tương đương ít nhất 05 năm;
 • Đối với công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 trở lên.
 • Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là các cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.
 • Hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 03 năm liền, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng;
 • Đã trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ;

Và một số điều kiện cơ bản sau:

 • Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đang nắm giữ;
 • Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng
 • Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo khung 6 bậc Châu Âu – Tương ứng Tiếng Anh A2 trở lên, Tiếng Nhật N2 trở lên…
tiêu chuẩn ngạch chuyên viên chính
Tiêu chuẩn nâng ngạch chuyên viên chính

Hồ sơ đăng ký dự thi

a) Bản sơ yếu lý lịch công chức, viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất 30 ngày trước thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch, thăng hạng, có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức.

b) Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục II Công văn này.

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

d) Bản sao quyết định của người có thẩm quyền cử xây dựng, văn bản, Chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học và sản phẩm minh chứng đã được cấp có thẩm quyền thông qua.

e) Bản sao quyết định các cấp có thẩm quyền về việc điều động, luân chuyển đối với đối tượng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Mục I Công văn này.

g) Bản sao quyết định tuyển dụng công chức, viên chức; bản sao các quyết định lương để chứng minh có thời gian giữ ngạch, chức danh nghề nghiệp chuyên viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên và 01 năm gần nhất được xếp lương ngạch chuyên viên.

Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi công chức, viên chức được bỏ vào một bì đựng riêng kích thước 250 x 340 x 5 mm.
Biểu mẫu, hồ sơ và văn bản của cấp có thẩm quyền cử công chức, viên chức dự thi chuyên viên chính gửi về Sở Nội vụ (qua Phòng Tổ chức công chức, viên chức) chậm nhất là ngày 12/4/2021.

Luyện thi lớp Bồi dưỡng quản lý nhà nước ở đâu?

Nếu bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn luyện thi lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính ở đâu uy tín thì hãy tìm hiểu về Edulife. Chắc chắn Edulife sẽ không làm bạn thất vọng. Bởi vì:

 • Hình thức học linh động: Bạn có thể học trực tuyến, thời gian do bản thân tự sắp xếp.
 • Đội ngũ giảng viên giảng dạy uy tín, chất lượng.
 • Cam kết học thật thi thật 100%, chứng chỉ thật.
 • Lệ phí ôn tập cạnh tranh với thị trường
 • Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, thủ tục nhanh gọn…

Như vậy thông qua bài viết này các bạn đã năm rõ các quy định, điều kiện thi chuyên viên chính, tiêu chuẩn dự thi. Hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng và lên phương án ôn tập để đạt được kết quả tốt nhất. Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng kí thi vui lòng liên hệ :

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096.999.8170

Email: chungchi@trangtuyensinh.vn

Website: Trang tuyển sinh

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng ký thi
vui lòng liên hệ :

Hotline: 0989.827.830 ( Ms Định)
Đ/C: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0989 827 830

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: