Chuyên viên & Chuyên viên chính

CẬP NHẬT TIÊU CHUẨN CHUYÊN VIÊN CHÍNH 2021

Một chuyên viên chính yêu cầu những điều kiện tiêu chuẩn nào?

Một chuyên viên chính sẽ được hưởng những quyền lợi ra sao?

Đâu là những điều kiện dự thi nâng ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương?

Hãy để chúng tôi đem đến những thông tin mới nhất, chính xác nhất được cập nhật từ công văn số 2749/BNV-CCVC của Bộ nội vụ.

Chuyên viên chính
Chuyên viên chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính

1. Điều kiện tiêu chuẩn chuyên viên chính

Bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính
Lễ tổng kết và trao quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính

1.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Theo khoản 2, Điều 1 Thông tư 05/2017/TT-BNV được sửa đổi từ Thông tư 11/2014/TT-BNV và 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành đã đưa ra một số tiêu chuẩn cần có như sau:

 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị – hành chính, thạc sỹ quản lý hành chính công, tiến sỹ quản lý hành chính công;
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với công chức đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số;
 • Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính, khai giảng liên tục. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Học viện Hành chính Quốc Gia và trường Đại Học Nội Vụ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

1.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ 

Theo điều 6 – Thông tư 11/2014-TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 đã quy định các tiêu chí về năng lực chuyên môn và nghiệp vụ như sau:

 • Nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức các cơ quan nhà nước, chế độ công vụ, công chức và các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý;
 • Chủ trì, tổ chức xây dựng hoàn thiện thể chế; chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện; xây dựng các đề án, dự án, chương trình công tác; đánh giá tác động về kinh tế, xã hội đối với các chính sách chuẩn bị ban hành;
 • Thành thạo kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính theo đúng thể thức, quy trình, thủ tục và thẩm quyền; trình bày và bảo vệ được các ý kiến, nội dung đề xuất; giải quyết tốt các nhiệm vụ được giao theo dõi, quản lý;
 • Tổ chức hướng dẫn, thực hiện chế độ, chính sách, các quy định về quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực hoặc địa phương đang công tác; thực hiện, đề xuất các biện pháp kiểm tra, đánh giá;
 • Tổ chức phối hợp, tổ chức kiểm tra, tổng kết thực thi chính sách theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương;
 • Nắm được tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý;
 • Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính thì phải là người đã chủ trì xây dựng ít nhất 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật hoặc chủ trì nghiên cứu, xây dựng ít nhất 01 (một) đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh, cấp huyện được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên hoặc ngạch tương đương từ 5 năm (60 tháng) trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch chuyên viên tối thiểu 3 năm (36 tháng).

1.3. Tiêu chuẩn chung về phẩm chất

Ngoài các yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ thì yếu tố phẩm chất cũng được nhắc đến tại điều 4, chương I của Thông tư:

 • Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan;
 • Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân;
 • Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
 • Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

2. Quyền lợi của chuyên viên chính là gì?

Chuyên viên chính
Bậc 1  Bậc 2  Bậc 3  Bậc 4  Bậc 5  Bậc 6  Bậc 7  Bậc 8   
Hệ số lương 4.4 4.75 5.08 5.42 5.76 6.1 6.44 6.78  
Mức lương đến 30/6/2019 6,1160 6,6025 7,0612 7,5338 8,0064 8,479 8,9516 9,4242  
Mức lương từ 1/7/2019 6,5560 7,0626 7,5692 8,0758 8,5824 9,0890 9,5956 10,1022  

Đối với ngạch chuyên viên chính có 08 bậc lương. Bậc 1 với hệ số lương là 4,40 sau đó theo thâm niên công tác sẽ được tăng lương lên các bậc tiếp theo (thông thường 2-3 năm tăng lương một lần). Hệ số lương cao nhất của ngạch chuyên viên chính là 6,44. Tùy năng lực và yêu cầu của đơn vị, chuyên viên chính thức có thể được đề xuất thi lên chuyên viên cấp cao.

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Học viện Hành chính Quốc Gia và trường Đại Học Nội Vụ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

 3. Thi chuyên viên chính có những yêu cầu gì?

Thi nâng ngạch chuyên viên chính
Lớp học quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính

3.1.  Yêu cầu chung với dự thi nâng ngạch chuyên viên

 Theo điều 7 Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính bao gồm các yêu cầu sau:

 • Đang giữ ngạch cán sự – Hoặc tương đương ít nhất 03 năm;
 • Hoặc giữa ngạch nhân viên – Hoặc tương đương ít nhất 05 năm;
 • Đối với công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 3,00 trở lên. 
 • Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là các cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.
 • Hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 03 năm liền, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng;
 • Đã trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ;

Và một số điều kiện cơ bản sau: 

 • Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đang nắm giữ; 
 • Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng
 • Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 theo khung 6 bậc Châu Âu – Tương ứng Tiếng Anh A2 trở lên, Tiếng Nhật N2 trở lên…

3.2. Yêu cầu riêng đối với dự thi chuyên viên chính

 Theo điều 6 Thông tư 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính cũng quy định:

 • Giữ ngạch chuyên viên từ 03 năm trở lên;
 • Đang giữ ngạch chuyên viên và hoạt động trong lĩnh vực quản lý từ 05 năm trở lên;
 • Hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong 03 năm liền, có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng;
 • Đối với công chức, viên chức trong các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp nhà nước: có hệ số lương tương đương từ 4,40 trở lên. 
 • Đối với đơn vị thuộc lực lượng vũ trang: là các cán bộ, quân nhân tham gia quản lý có hàm từ thượng úy trở lên.
 • Đã trải qua khóa bồi dưỡng nghiệp vụ và được cấp chứng chỉ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính theo quy định của Bộ Nội vụ;
 • Đã chủ trì tham gia công trình, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc đề án cấp Bộ, ngành được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong công tác quản lý, ghi rõ tên công trình, đề tài có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

Và một số điều kiện cơ bản sau: 

 • Bằng tốt nghiệp Đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đang 
 • Chứng chỉ Tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, những người có bằng đại học Công nghệ thông tin thì phải phải nộp chứng chỉ tin học văn phòng.
 • Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 3 theo khung 6 bậc Châu Âu – Tương ứng Tiếng Anh B1 trở lên…

Chuyên viên chính theo quy định có những tiêu chuẩn, quyền lợi gì? Muốn dự thi nâng ngạch công viên chính phải đảm bảo các yếu tố ra sao? Mong rằng những lời giải đáp cho các câu hỏi trên của Edulife có thể giúp ích được cho quý độc giả.

Đăng ký lớp bồi dưỡng chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch Chuyên Viên và Chuyên Viên Chính. Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ quản lý nhà nước bởi Học viện Hành chính Quốc Gia và trường Đại Học Nội Vụ theo quy định của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Đăng ký ngay

Bình Luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng ký thi
vui lòng liên hệ :

Hotline: 0989.827.830 ( Ms Định)
Đ/C: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0989 827 830

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: