Tin tức

28 lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh Hay, Ngắn gọn, Ý nghĩa

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và tình cảm yêu mến đối với thầy cô giáo. Bên cạnh những món quà vật chất, những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa cũng là một cách để thể hiện tình cảm chân thành của học sinh, sinh viên đến thầy cô. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những lời chúc 20 11 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất dành cho các thầy cô giáo bộ môn.

Những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh hay và ý nghĩa nhất

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! Thank you for all your hard work and dedication to teaching us. We are so grateful for your guidance and support.” (Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy cô đã luôn tận tâm và cống hiến cho sự nghiệp dạy dỗ chúng em. Chúng em vô cùng biết ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô.)
 1. “Dear teacher, thank you for being a great mentor and friend. You have taught us so much, not just about the subject you teach, but also about life. We are so lucky to have you as our teacher.” (Thưa thầy cô, cảm ơn thầy cô đã là một người thầy, người bạn tuyệt vời. Thầy cô đã dạy chúng em rất nhiều điều, không chỉ về môn học mà còn về cuộc sống. Chúng em rất may mắn khi có thầy cô là người thầy của chúng em.)
 1. “On this special day, I would like to thank you for all the time and effort you have put into teaching me. You have always been patient and understanding, and you have always encouraged me to do my best. I am so grateful for your guidance and support.” (Nhân dịp đặc biệt này, em muốn cảm ơn thầy cô đã dành thời gian và công sức dạy dỗ em. Thầy cô luôn kiên nhẫn và thông cảm, và luôn khuyến khích em làm tốt nhất có thể. Em rất biết ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô.)
 1. “Thank you for being more than just a teacher, but also a mentor and role model. Your dedication and passion for teaching have inspired us to become better individuals. Happy Vietnam Teacher’s Day!” (Cảm ơn thầy cô đã không chỉ là một người thầy, mà còn là một người hướng dẫn và tấm gương để noi theo. Sự tận tâm và đam mê của thầy cô trong việc dạy dỗ đã truyền cảm hứng cho chúng em trở thành những con người tốt hơn. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)
 1. “To our dear teacher, thank you for always pushing us to reach our full potential and never giving up on us. Your belief in us has given us the confidence to face any challenges. Happy Vietnam Teacher’s Day!” (Đến thầy cô yêu quý của chúng em, cảm ơn thầy cô đã luôn khuyến khích chúng em đạt được tiềm năng tối đa và không bao giờ từ bỏ chúng em. Niềm tin của thầy cô đã cho chúng em sự tự tin để đối mặt với mọi thách thức. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)

lời chúc 20 11 bằng tiếng anh

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! Thank you for being patient with us and guiding us through our academic journey. Your hard work and dedication have not gone unnoticed.” (Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy cô đã kiên nhẫn với chúng em và hướng dẫn chúng em trong hành trình học tập. Sự cống hiến và nỗ lực của thầy cô không bao giờ bị bỏ qua.)
 1. “Dear teacher, you have not only taught us academic knowledge, but also important life lessons. Your guidance and support have shaped us into the individuals we are today. Happy Vietnam Teacher’s Day!” (Thưa thầy cô, thầy cô không chỉ dạy cho chúng em kiến thức học thuật mà còn những bài học quan trọng trong cuộc sống. Sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô đã định hình chúng em trở thành những người con người như hôm nay. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)
 1. “Thank you for being a source of inspiration and motivation in our lives. Your passion for teaching has made learning enjoyable and meaningful for us. Happy Vietnam Teacher’s Day!” (Cảm ơn thầy cô đã là nguồn cảm hứng và động lực trong cuộc sống của chúng em. Đam mê của thầy cô trong việc dạy dỗ đã làm cho việc học trở nên thú vị và có ý nghĩa với chúng em. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)
 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! Thank you for always being there to guide us, even when we make mistakes. Your patience and understanding have helped us grow and learn from our experiences.” (Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Cảm ơn thầy cô đã luôn ở bên cạnh chúng em để hướng dẫn, ngay cả khi chúng em mắc lỗi. Sự kiên nhẫn và thông cảm của thầy cô đã giúp chúng em trưởng thành và học hỏi từ những kinh nghiệm của mình.)
 1. “Dear teacher, your passion for teaching and dedication to your students are truly admirable. Thank you for all the sacrifices you have made for us. Happy Vietnam Teacher’s Day!” (Thưa thầy cô, đam mê dạy dỗ và sự tận tâm với học sinh của thầy cô thật đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn thầy cô đã hy sinh nhiều cho chúng em. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)

Câu chúc 20 11 bằng tiếng Anh ngắn gọn nhất

 1. “Happy Teacher’s Day!” (Chúc mừng Ngày Nhà giáo!)
 1. “Thank you for everything, dear teacher.” (Cảm ơn mọi thứ, thầy cô yêu quý.)
 1. “Wishing you a wonderful Teacher’s Day!” (Chúc thầy cô có một ngày Nhà giáo tuyệt vời!)
 1. “You are the best teacher ever!” (Thầy cô là giáo viên tốt nhất!)
 1. “Thank you for being an amazing teacher.” (Cảm ơn thầy cô đã là một người thầy tuyệt vời.)

chúc mừng ngày nhà giáo việt nam bằng tiếng anh

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! You are an inspiration to us all.” (Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Thầy cô là nguồn cảm hứng cho chúng em.)
 1. “Dear teacher, thank you for your guidance and support.” (Thưa thầy cô, cảm ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô.)
 1. “Wishing you a day filled with love and appreciation.” (Chúc thầy cô có một ngày đầy tình yêu và sự đánh giá cao.)
 1. “Thank you for making learning fun and meaningful.” (Cảm ơn thầy cô đã làm cho việc học trở nên thú vị và có ý nghĩa.)
 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! You are the reason we love coming to school.” (Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Thầy cô là lý do chúng em yêu thích đến trường.)

Lời chúc ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 bằng tiếng Anh dài

 1. “Dear teacher, on this special day, I would like to express my heartfelt gratitude for all that you have done for me. Your dedication and passion for teaching have not only helped me excel academically, but also shaped me into a better person. I am truly grateful for your guidance and support, and I will always remember the valuable lessons you have taught me. Happy Vietnam Teacher’s Day!”

(Thưa thầy cô, trong ngày đặc biệt này, em muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành về tất cả những gì thầy cô đã làm cho em. Sự tận tâm và đam mê của thầy cô trong việc dạy dỗ không chỉ giúp em học tập tốt hơn, mà còn định hình em trở thành một người tốt hơn. Em rất biết ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô, và em sẽ luôn nhớ những bài học quý giá mà thầy cô đã dạy cho em. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)

lời chúc 20 11 bằng tiếng anh ngắn gọn

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! On this special occasion, I want to thank you for being more than just a teacher, but also a mentor and friend. Your patience, understanding, and encouragement have helped me overcome challenges and become a better version of myself. I am so lucky to have you as my teacher.”

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Trong dịp đặc biệt này, em muốn cảm ơn thầy cô đã không chỉ là một người thầy, mà còn là một người hướng dẫn và người bạn. Sự kiên nhẫn, thông cảm và khuyến khích của thầy cô đã giúp em vượt qua những thử thách và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Em rất may mắn khi có thầy cô là người thầy của mình.)

 1. “Dear teacher, I am grateful for your unwavering dedication and passion for teaching. Your enthusiasm and love for your job have made a positive impact on my life. Thank you for inspiring me to always strive for excellence. Happy Vietnam Teacher’s Day!”

(Thưa thầy cô, em biết ơn sự tận tâm và đam mê không ngừng nghỉ của thầy cô trong việc dạy dỗ. Sự nhiệt huyết và yêu thương của thầy cô đối với công việc đã tạo ra một ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống của em. Cảm ơn thầy cô đã truyền cảm hứng cho em luôn phấn đấu vì sự xuất sắc. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! I want to take this opportunity to thank you for your patience and understanding. Your ability to see the potential in each of your students and help them reach their goals is truly admirable. Thank you for being an amazing teacher and role model.”

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Em muốn lấy cơ hội này để cảm ơn thầy cô vì sự kiên nhẫn và thông cảm của thầy cô. Khả năng nhìn thấy tiềm năng trong từng học sinh và giúp họ đạt được mục tiêu là điều đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn thầy cô đã là một người thầy và tấm gương tuyệt vời.)

 1. “Dear teacher, your passion for teaching and dedication to your students have not gone unnoticed. You have touched the lives of so many students, including mine, and we are forever grateful for your guidance and support. Happy Vietnam Teacher’s Day!”

(Thưa thầy cô, đam mê dạy dỗ và sự tận tâm với học sinh của thầy cô không bao giờ bị bỏ qua. Thầy cô đã chạm đến cuộc sống của rất nhiều học sinh, bao gồm cả em, và chúng em mãi mãi biết ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy cô. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! Your passion for teaching and love for your students are truly inspiring. Thank you for being a role model and making a positive impact in our lives. We appreciate all that you do.”

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Đam mê dạy dỗ và tình yêu đối với học sinh của thầy cô thật đáng ngưỡng mộ. Cảm ơn thầy cô đã là một tấm gương và tạo ra một ảnh hưởng tích cực trong cuộc sống của chúng em. Chúng em trân trọng tất cả những gì thầy cô đã làm.)

câu chúc 20 11 bằng tiếng anh

 1. “Dear teacher, you have not only taught us academic lessons, but also valuable life lessons. Your wisdom and guidance have helped us navigate through challenges and become better individuals. Happy Vietnam Teacher’s Day!”

(Thưa thầy cô, thầy cô không chỉ dạy cho chúng em những bài học học thuật, mà còn những bài học quý giá trong cuộc sống. Sự khôn ngoan và sự hướng dẫn của thầy cô đã giúp chúng em vượt qua những thử thách và trở thành những người tốt hơn. Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam!)

 1. “Happy Vietnam Teacher’s Day! Your passion for teaching and dedication to your students have made a lasting impact on our lives. Thank you for being an amazing teacher and shaping us into the best versions of ourselves.”

(Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam! Đam mê dạy dỗ và sự tận tâm với học sinh của thầy cô đã tạo ra một ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của chúng em. Cảm ơn thầy cô đã là một người thầy tuyệt vời và định hình chúng em trở thành những phiên bản tốt nhất của chính mình.)

Chúng tôi đã chia sẻ với bạn những lời chúc 20/11 bằng tiếng Anh đầy ý nghĩa và thân thiện. Hy vọng bạn có thể tham khảo và gửi đến giáo viên của mình những lời chúc thân ái.

5/5 - (1 bình chọn)

Trịnh Huyền Thanh

Là tác giả nổi tiếng của website Trang Tuyển Sinh (Trangtuyensinh.vn), Trịnh Huyền Thanh đã dành 5 năm để nghiên cứu và tích lũy những kiến thức quý giá về Chứng chỉ tiếng Anh . Cô chia sẻ các bài viết giàu thông tin với độc giả của mình và đã tạo dựng được danh tiếng trong lĩnh vực này. Bài viết của cô được đánh giá cao về độ chi tiết và hữu ích, mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và đáng tin cậy.Bên cạnh khả năng viết xuất sắc, Trịnh Huyền Thanh còn được khen ngợi vì cách tiếp cận công việc đầy nhiệt huyết và tận tâm. Cô không ngừng tìm kiếm những kiến thức mới để cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật và chính xác nhất. Những đóng góp của cô đã biến Trangtuyensinh.vn thành một nguồn tài nguyên quý giá cho người học tiếng Anh, giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong học tập và thi cử.
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: O96 999 8170

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng chọn khu vực thi của bạn và điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn