Chuyên viên

Ngạch cán sự là gì? Quy định tiêu chuẩn mã ngạch, hệ số lương

Cán sự là gì? Tiêu chuẩn về mã ngạch, hệ số lương theo quy luật định như thế nào? Ngạch cán sự mới được thể hiện ra sao? Bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết từng vấn đề này nhé!

Cán sự là gì

Cán sự là ngạch công chức trong cơ quan hành chính. Là nhưng người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ trung cấp trở lên; giúp đỡ lãnh đạo các bộ phận cấu thành bộ máy phòng ban trong hệ thống quản lý nhà nước. Nhằm mục đích triển khai đôn đốc việc thi hành chế độ, điều lệ về quản lý nghiệp vụ.

Mã số ngạch cán sự

Quyết định 414/TCCP-VC của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính (văn bản này được ban hành từ năm 1994; quy định mã ngạch cán sự tại mục IV với mã ngạch 01.004. Trong đó cũng định nghĩa cán sự là công chức chuyên môn nghiệp vụ giúp lãnh đạo các bộ phận cấu thành bộ máy trong cơ quan nhà nước hoặc công lập.

Ngạch cán sự và tương đương là gì?

Cán sự và tương đương là gì? Đó là các ngạch công chức với các chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự, được xếp tương đương chức danh ngạch cán sự, có cùng chung bộ tiêu chuẩn và cách thức xếp lương.

Dưới đây là bảng tổng hợp ngạch cán sự và tương đương:

TT Ngạch Mã số Chuyên ngành
1 Cán sự 1.004 Chuyên ngành hành chính.
2 Kế toán viên trung cấp 6.032 Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.
3 Kiểm tra viên trung cấp thuế 6.039 Ngành Thuế
4 Kiểm tra viên trung cấp hải quan 8.052 Ngành Hải Quan
5 Kiểm soát viên trung cấp thị trường 21.19 Ngành Quản lý thị trường
6 Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp 19.222 Ngành dự trữ quốc gia
7 Thủ kho bảo quản 19.223

>>> Xem thêm: Chuyên viên là gì?

Quy định mới về ngạch cán sự

Cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (cũ) theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành hành chính sang các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV như sau.

Đối với ngạch cán sự: Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu đang xếp lương theo công chức ngạch cán sự A0 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó

Nếu đang xếp lương theo công chức loại B ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1, Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, như sau:

  • Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.
  • Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.
  • Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.
chứng chỉ bồi dưỡng ngạch cán sự
Thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên

>>> Xem thêm: Chuyên viên chính là gì?

Hệ số lương ngạch cán sự

Ngạch cán sự là công chức hạng A0, áp dụng hệ số lương từ 2.1 – 4.89, bậc lương ngạch cán sự từ 3,129 – 7,286 triệu đồng/ tháng.

Bậc Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Bậc 6 Bậc 7 Bậc 8 Bậc 9 Bậc 10
Hệ số lương 2.1 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89
Mức lương 3.129.000 3.590.900 4.052.800 4.514.700 4.976.600 5.438.500 5.900.400 6.362.300 6.824.200 7.286.100

Điều kiện tiêu chuẩn ngạch cán sự

Điều kiện tiêu chuẩn ngạch cán sự được chúng tôi tóm gọn trong nội dung bảng sau đây:

Tiêu chuẩn ngạch cán sự Nội dung tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn chung về phẩm chất Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng. Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.
Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công chức theo quy định của pháp luật; nghiêm túc chấp hành sự phân công nhiệm vụ của cấp trên; tuân thủ pháp luật, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính; gương mẫu thực hiện nội quy, quy chế của cơ quan.
Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm và gương mẫu trong thực thi công vụ; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp, phục vụ nhân dân.
Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không lợi dụng việc công để mưu cầu lợi ích cá nhân; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;
Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.
Tiêu chuẩn năng lực, chuyên môn Nắm vững và am hiểu sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; định hướng phát triển, chiến lược, chính sách của ngành, lĩnh vực đang làm việc.
Nắm vững và am hiểu hệ thống các kiến thức quản lý hành chính nhà nước, quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực và các quy định của pháp luật về chế độ công vụ, công chức.
Nắm vững tình hình và xu thế phát triển ngành, lĩnh vực công tác trong nước và thế giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ quản lý và xử lý thông tin quản lý.
Có năng lực đề xuất, tham mưu hoạch định chính sách, chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, đề án, chương trình gắn với chuyên môn nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công tác để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thành thạo và làm chủ các kỹ năng soạn thảo, thuyết trình, bảo vệ và tổ chức thực hiện để xây dựng và triển khai các dự án, đề án, chương trình liên quan đến công tác quản lý nhà nước.
Có năng lực phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa và đề xuất được các phương pháp để hoàn thiện hoặc giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
Có năng lực tổ chức chỉ đạo thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.
Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 02 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Cụ thể như sau:
Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành.
Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án chuyên viên cao cấp, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.
Có văn bản giao nhiệm vụ của người có thẩm quyền về việc chủ trì xây dựng báo cáo thẩm định, thẩm tra, chỉnh lý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: dự án Luật, Nghị quyết của Quốc hội, dự án Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước; Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính, công vụ hoặc trong hoạt động lãnh đạo, quản lý. Công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp phải có thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở l.
Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.
Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị – hành chính hoặc cử nhân chính trị hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền.
Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch cán sự.
Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
ngạch cán sự lên chuyên viên
Chức danh cán sự là gì

>>> Xem thêm: Chuyên viên cao cấp là gì?

Đề thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên

Để thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, các anh/ chị học viên cần trải qua kỳ thi với các môn thi: Môn kiến thức chung, môn chuyên môn nghiệp vụ, môn tin học, môn ngoại ngữ. Chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự do Bộ nội vụ quy định.

Môn kiến thức chung: Hình thức thi viết, thời gian làm bài 180 phút. Cùng tham khảo đề thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên:

Môn tiếng Anh: Thời gian thi viết, 60 phút. Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự môn tiếng Anh tham khảo:

Môn thi tin học: Hình thức trắc nghiệm hoặc thực hành trên máy thời gian làm bài 30 phút.

Hy vọng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây sẽ mang lại những điều bổ ích cho các anh/ chị học viên. Để thi nâng ngạch cán sự lên chuyên viên, các bạn hãy chuẩn bị thật chắc về kiến thức, tâm lý làm bài để đạt kết quả tốt nhất.

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Mọi thông tin học viên thắc mắc hoặc đăng ký thi
vui lòng liên hệ :

Hotline: 0919.846.887 ( Ms Định)
Đ/C: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

chat

Phòng Tuyển SinhHỗ trợ 24/7

Hotline: 0919.846.887

Xin chào! Bạn có cần chúng tôi hỗ trợ gì không, đừng ngại hãy đặt câu hỏi để được tư vấn ngay

Vui lòng điền thông tin để bắt đầu nhận tư vấn: